Wyniki konkursu

I NAGRODA

w wysokości 45 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej:
Praca konkursowa o numerze 004
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 128051; numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 022)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
Skład zespołu autorskiego:
Ewa Janik, Błażej Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Małgorzata Karolak, Katarzyna Białas

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• czytelną kompozycję rozczłonkowanych obiektów osadzonych w krajobrazie tworzących charakter kampusu osadzonego w zieleni,
• zdefiniowaną sekwencję przestrzeni publicznych prowadzących do stacji kolejowej,
• uwzględnienie potrzeb komunikacji rowerowej łącznie z zadaszonym parkingiem przy przystanku WKD
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• w ogólnej opinii sądu praca najcelniej odpowiedziała na pytania postawione w konkursie, z uwzględnieniem charakterystyki lokalizacji,
• zdaniem sądu obiekt ma szansę stać się trwałym i wartościowym elementem centrum gminy,
• przedstawienie zrównoważonej propozycji architektonicznej łączącej powściągliwą, przyjazną architekturę z ekonomicznym wydatkowaniem środków na inwestycję (ekonomiką zaproponowanych rozwiązań),
• poprawnie rozwiązaną funkcję obiektu umożliwiającą optymalizację przestrzeni komunikacji,
• zaprojektowanie przestrzeni wewnętrznych o dobrych proporcjach, jasnych, zapewniających właściwe warunki do kształtowania dobrego klimatu akustycznego,
• trafność zaproponowanego doboru materiałów i kolorystyki wnętrz, umożliwiająca stworzenie wnętrz o wysokiej wartości plastycznej,
• racjonalne i przemyślane podejście do problematyki energoefektywności i kosztów eksploatacji budynku.
Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę:
W dalszych fazach projektowania zaleca się:
• należy rozważyć ograniczenie widoczności (częściowego ograniczenia przezierności) ściany wydzielającej jadalnię dzieci starszych od szatni, w celu ograniczenia efektu rozpraszania dzieci spożywających posiłek przez osoby przebywające w szatni,
• drzwi do toalet powinny prowadzić bezpośrednio z przestrzeni sali dydaktycznej (nie z przestrzeni „korytarzyka” będącego częścią sali) pozwalając na kontrolę wzrokową toalety przez nauczyciela będącego w sali,
• ukształtowanie sali powinno pozwalać na jak najszerszy wgląd w głąb sali z przestrzeni korytarza,
• w kolejnych fazach rozbudowy przedszkola należy zwrócić uwagę na możliwie różnorodny program funkcjonalny dla patio wewnętrznego,
• sąd konkursowy zwraca uwagę, że przedmiotem opracowania jest kompletne przedszkole z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania; należy uzgodnić z Zamawiającym program funkcjonalny terenów zieleni i placów zabaw oraz rozwiązania materiałowe; tereny zewnętrzne powinny stanowić integralną część prezentowanej koncepcji,
• z uwagi na porolniczy charakter terenu inwestycji należy szczegółowo opracować program nasadzeń uwzględniając czas wzrostu roślinności i wielkość nasadzeń zapewniając niezbędną ochronę przed nasłonecznieniem terenów zieleni i placów zabaw,
• należy dążyć do zwiększenia powierzchni ogrodów i placów zabaw po południowo-wschodniej stronie przedszkola,
• należy przeanalizować możliwość lokalizacji miejsc parkowania krótkoterminowego (kiss&ride) w bezpośrednim otoczeniu przedszkola.

II NAGRODA
w wysokości 35 000 zł netto:
Praca konkursowa o numerze 003
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 981329, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 037)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Liniaprosta Piotr Nowocień, ul. Sienkiewicza 13, 05-807 Podkowa Leśna
 2. Grzegorz Rejniak, ul. Jaszowiecka 14/59, 02-934 Warszawa
 3. Krzysztof Kamienobrodzki, ul. Inflancka 19/43, 00-189 Warszawa
 4. Barchitektura Rela Juraszyńska, ul. Kamień Polny 11, 05-806 Pęcice Małe

Skład zespołu autorskiego:
Krzysztof Kamienobrodzki, Grzegorz Rejniak, Piotr Nowocień, Kacper Borek, Rela Juraszyńska, konsultacje d/s efektywności energetycznej: Borys Lewandowski

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała II Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe powiązania z terenami stacji kolejowej,
• układ budynków zorganizowany wokół dwóch głównych przestrzeni publicznych,
• ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni parkowej pomiędzy przystankiem WKD Reguły a siedzibą Urzędu Gminy – przedpola siedziby urzędu, rozwiązanie takie pozwalana podkreślenie roli Reguł jako centrum administracyjnego gminy,
• otwarcie obszaru opracowania w kierunku południowym oraz kontynuację osi al. Topolowej,
• kształtowanie pierzei al. Powstańców Warszawy,
• ukierunkowanie al. Topolowej w stronę ulicy nowoprojektowanej pozwalające na naturalne skanalizowanie ruchu samochodowego od strony Michałowic po południowym obrzeżu obszaru objętego opracowaniem,
• uspokojenie ruchu w obszarze objętym opracowaniem,
• przedstawienie propozycji układu komunikacji rowerowej,

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe zastosowanie modułowości w kształtowaniu architektury obiektu,
• naturalne wydzielenie za pomocą kubatur placów zabaw dla dzieci małych i starszych,
• właściwe rozwiązanie strefy wejścia z lokalizacją sali widowiskowo-rekreacyjnej,
• właściwy gabaryt i proporcje sali widowiskowo-rekreacyjnej,
• jury doceniło próbę zmierzenia się z niekorzystnym układem trójkątnej działki, co pozwoliło na zachowanie w pracy wartości urbanistycznych,
• skala obiektu jest właściwie dopasowana do ergonomii użytkowników – dzieci.
Uwagi Sądu Konkursowego:
• niedostateczne zaakcentowanie narożnika wejściowego

III NAGRODA
w wysokości 25 000 zł netto:
Praca konkursowa o numerze 005
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 222724, numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza konkursu – 015)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

 1. Pracownia Projektowa Paulina Rogalska, ul.Żwirowa 8a, 87-800 Włocławek
 2. Kamila Szatanowska Studio Projektowe, ul.Waryńskiego 2d/5, 80-433 Gdańsk
 3. Zofia Zuchowicz, ul.Srebrniki 5b/3, 80-282 Gdańsk

Skład zespołu autorskiego:
Paulina Rogalska, Kamila Szatanowska, Zofia Zuchowicz.

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała III Nagrodę:
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• próbę całościowego zorganizowania terenu jako obszaru zielonego ze swobodnie rozrzuconą zabudową kubaturową,
• ideę centralnej, podłużnej, przestrzeni publicznej integrującej układ urbanistyczny,
• propozycję parku na terenie przyległym do przystanku WKD z ciekawym programem funkcjonalnym i formalnym (ogród wodny, place zabaw),
• powiązanie przestrzenne terenów otwartych kampusu z terenami zielonymi przylegającymi do obszaru opracowania od południa,
• udaną próbę stworzenia spójnej propozycji przestrzennej kampusu zatopionego w zieleni za pomocą różnorodnych środków przestrzennych i formalnych.
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• szczegółowe opracowanie bogatego i zróżnicowanego programu funkcjonalnego placówki,
• bogaty program funkcjonalny ogrodu, zapewniający kompleksowość doświadczeń poznawania świata dla przedszkolaków,
• atrakcyjną gradację przestrzeni pomiędzy salami a przestrzenią wspólną (komunikacji),
• ciekawą propozycję ukształtowania klubu przedszkolnego jako dodatkowej kubatury w zespole przedszkola,
• ukształtowanie okien pozwalające na wykorzystanie parapetów jako siedzisk,
• duże, ustawne sale dydaktyczne o właściwych proporcjach,

Uwagi Sądu Konkursowego:
• wątpliwości sądu wzbudziło rozwiązanie sytuacji obiektu względem stron świata w tym szczególnie lokalizacja wejścia głównego od strony południowej,
• sąd uznał za mniej korzystne zlokalizowanie placu zabaw i ogrodu dziecięcego od strony północnej i wschodniej,
• jedna z sal jest doświetlona znacząco gorzej od pozostałych

WYRÓŻNIENIE
w wysokości 15 000 zł netto:
Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 623796, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 017)
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
Maciej Siuda Pracownia, ul.Hoża 37, 00-521 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Jan Przedpełski, Julia Wąsak, Maciej Siuda
współpraca z filozofem Mateuszem Falkowskim

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:

• stworzenie zorganizowanego układu obiektów osadzonych w zieleni z czterema powiązanymi przestrzeniami publicznymi,
• próbę wytworzenia pierzei ul. Powstańców Warszawy,
• wytworzenie powiązań terenów otwartych w obszarze opracowania z terenami położonymi na południe od obszaru objętego opracowaniem,
• kształtowanie terenów zieleni jako sekwencji otwartych wnętrz,

W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• ciekawe rozwiązanie atrium, wraz z zadaszonymi placami zabaw pozwalającymi na użytkowanie zarówno w okresie niepogody jak i letnich upałów – osłona przed słońcem

WYRÓŻNIENIE
w wysokości 15 000 zł netto:
Praca konkursowa nr 002
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 591928, numer nadany przez sekretarza w I Etapie konkursu – 009)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Tomasz Bogusz, ul.Porębskiego 49/5, 80-312 Gdańsk
 2. Michał Wiater, ul. Bursztynowa 15, 84-312 Cewice
 3. Marta Mioduszewska, ul. Piecewska 35/113, 80-288 Gdańsk
 4. Izabela Kordyka, Bornholmer str.85, 10439 Berlin
 5. Karol Szulc, ul. Volty 2, 80-172 Gdańsk

Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Bogusz, Michał Wiater, Marta Mioduszewska, Izabela Kordyka, Karol Szulc

Opinia o pracy konkursowej, która otrzymała Wyróżnienie
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w I etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• stworzenie czytelnego układ urbanistyczny z prawidłowo rozdysponowanym układem obiektów kubaturowych i funkcji,
• prawidłowo rozwiązany układ parkingowy,
• otwarcie w kierunku południowym umożliwiające powiązanie z terenami zielonymi,
• decyzję o ukształtowaniu przestrzeni przed Urzędem Gminy w formie terenu zielonego w oparciu o naturalną roślinność łąkową,
• uatrakcyjnienie formy ukształtowania terenu poprzez zastosowanie makroniwelacji z wykorzystaniem ziemi z wykopów planowanych inwestycji,
• wprowadzenie wody jako elementu kształtowania krajobrazu,
W zakresie kryteriów podlegających ocenie w II etapie Sąd Konkursowy docenił pracę za:
• koncepcję wielofunkcyjnego holu będącego miejscem zabaw i integracji dzieci i rodziców, pozwalającego na wykorzystanie poza okresem funkcjonowania przedszkola,
• właściwe i konsekwentnie przeprowadzone strefowanie obiektu, uwzględniające odseparowanie akustyczne poszczególnych funkcji; pomieszczenia gospodarcze i administracyjno-techniczne tworzą osłonę akustyczną dla sal dydaktycznych przy jednoczesnym zachowaniu otwarcia tychże sal na wewnętrzne zielone atrium.