O konkursie

Gmina Michałowice oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym konkursie studialno-realizacyjnym na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz koncepcję architektoniczną energoefektywnego budynku przedszkola.

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu nie więcej niż pięciu opracowań studialnych – projektów zagospodarowania terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, które mogą zostać wykorzystane przy formułowaniu wytycznych do zmiany MPZP, oraz najlepszej pracy konkursowej/najlepszych prac konkursowych przedstawiających spójną koncepcję obiektu przedszkola w Regułach. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej przedszkola wraz z zagospodarowaniem w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

Cześć studialna (Etap I konkursu):
W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne w zakresie oznaczonym w Załączniku nr 10b do Regulaminu. Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie w opracowaniu konkursowym funkcji i sposobów użytkowania terenu ( oznaczonego na mapie kolorem czerwonym), oraz rozplanowanie w jego obszarze obiektów określonych w Wytycznych dla Etapu I, ze szczególnym uwzględnieniem programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektów kampusu edukacyjnego (na terenie oznaczonym na mapie kolorem zielonym). 

Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):

W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić: – szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu przedszkola (budynek i teren ), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną, – koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku przedszkola. Granice Etapu II wyznaczała będzie lokalizacja obiektu przedszkola, wskazana przez Uczestnika konkursu w Etapie I