Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 30.04.2019 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 07.05.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia: 03.06.2019 r. do godz. 15.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 07.06.2019 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail):
konkurs-michalowice@sarp.warszawa.pl
do dnia 22.07.2019r. do godz. 15.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.07.2018r.

2019.05.07
PYTANIE 1

Bardzo proszę o informacje, który formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien być wypełniony jeśli chcielibyśmy przystąpić do konkursu jako firma tj. sp. z o.o. Czy będzie to „Zalacznik_do_Regulaminu_nr_1” wariant dla „Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie”?
ODPOWIEDŹ:
Jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie wypełniają Państwo Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Załączniki o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.1. Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 2
Proszę o wyjaśnienie jak wypełnić we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie punkty 7 i 8 oświadczeń. Czy w pkcie 7 mam wpisać kwotę z regulaminu rozdz. II pkt. 5 *1,23 (powiększoną o vat), a w pkcie 8 kwota z punktu 7*5% (zgodnie z zapisami regulaminu rozdz. II pkt. 6)?
ODPOWIEDŹ:
W punkcie 7 Wniosku o dopuszczenie powinni Państwo wpisać kwotę podaną w Regulaminie Konkursu Rozdział II pkt 5 powiększoną o należny podatek VAT. W punkcie 8 Wniosku o dopuszczenie powinni Państwo wpisać kwotę stanowiącą maksymalnie 5% planowanego kosztu realizacji Inwestycji o którym mowa w pkt 5 Rozdziału II Regulaminu Konkursu powiększoną o należny podatek VAT.

PYTANIE 3
Załączniki od 1-9 to jakieś pomyłkowe pliki konkursu w Białej Podlaskiej czy jakoś tak….. prośba o zamieszczenie w materiałach KONKURSU MICHAŁOWICE prawidłowych załączników bez których nie można dokonać zgłoszenia do udziału w konkursie
ODPOWIEDŹ:
Po sprawdzeniu zawartości Załączników do Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu tj.: https://konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl (zakładka „Regulamin”) stwierdzono poprawność zamieszczonych tam plików. Potwierdza to również fakt, iż wpływają już wnioski o dopuszczenie.

PYTANIE 4
Czy deklaracja wykonania projektów budowlanych branżowych jest konieczna na etapie zgłoszenia Pracowni Projektowej do udziału w konkursie – czy to tylko zapowiedz przyszłych wymogów ?
ODPOWIEDŹ:
Na etapie zgłoszenia nie ma konieczności deklaracji wykonania projektów budowlanych branżowych.

Wyjaśnienie treści regulaminu Konkursu